جنگ بیولوژِیکی

جنگ بیولوژِیکی

جـنـگ بـیـولوژیـکـی (Warfare Biological) از اصطلاحات نظامی نوین و به معنای به کـارگـیـریِ نـظـامـی (عـامـدانـه ) مـوجـودات زنـده یـا

سـمـوم آنـهـا بـه مـنـظـور قـتل و زیان رساندن به انسان و یا ثروتهای حیوانی یا زراعی وی در راستای کاستن از تـوان نـظـامـی اش ‍ می

باشد. برخی این جنگ را ((جنگ باکتریایی )) یا ((جنگ میکرُبی )) خـوانـده انـد، ولی اصطلاح ((جنگ بیولوژیکی )) برای این مفهوم مناسب

تر است ؛ چرا که بـاکـتـری و دیـگـر انـواع مـوجـودات ریـز و نـیـز صـورتـهای پیشرفته تری از حیات ، مـثـل حـشـرات و دیـگـر مـوجـودات

مـوزی از جـمـله نـبـاتـات زیـانـبـار را نـیـز شامل می گردد.

 

ویژگیهای کلی عوامل بیولوژیکی

با وجود اینکه دانش بیولوژی همه موجودات زنده را در بر می گیرد، اما بیولوژی نظامی تـنـهـا دربـاره مـوجـودات زنـده ای بـحـث می کند

که به انسان یا حیوان یا نبات زیان می رساند.

دسـتـه هـای پنجگانه زیر مجموعه موجوداتی هستند که امکان تولید ویروس و میکروب از آنها برای مصارف جنگ بیولوژیکی وجود دارد.

۱٫ مـوجـودات (Organisms – Micro): مـانـند باکتریها، ویروسها، انگلها، قارچها و ریز میکروبهای گیاهی .

۲٫ سموم ویروسی حیوانی و نباتی .

۳٫ نـاقـلهـای بـیـمـاریـهـای واگـیـر دار بی مهره مثل حشرات (شپش ، کک ، کنه ) و حیوانات دیگر.

۴٫ حشرات و نباتات موذی .

۵٫ ترکیباتی که موجب ریزش برگهای درختان می شود و نیز نابود کننده های نباتی .

شماری از ویژگیهای عمومی باید در عوامل بیولوژیکی وجود داشته باشد تا بتوان آنها را در سلاحهای بیولوژیکی به طرزی مؤ ثر به کار

گرفت . از جمله آن ویژگی ها عبارت اند از :

۱٫ قابلیت سرایت بالا.

۲٫ توان مقاومت در برابر شرایط طبیعی مانند گرما و نور خورشید (پرتو ماورای بنفش ) و خشکی .

۳٫ قابلیت سازگاری و سرعت انتشار.

۴٫ توان وارد آوردن زیانهای فراوان در هنگام آغاز تهاجم از طریق کشتن یا ناتوان ساختن .

۵ . نـاشـناخته بودن عامل بیولوژیک ؛ برای وارد آوردن زیان هر چه بیشتر، لازم است که عـوامـل بـیولوژیکی به کارگرفته شده ، برای منطقه هدف هر چه ناشناخته تر باشد. به طوری که امکان مقابله با آن به وسیله عوامل طبیعی در میان ساکنان منطقه وجود نداشته باشد.

۶ . ثبات و سازگاری عوامل برای به کارگیری در شرایط میدان جنگ .

۷٫ آسان بودن تولید و ذخیره عوامل بیولوژیکی .

 

راههای پرتاب و به هدف رساندن عوامل بیولوژیکی

شیوع از سه راه زیر انجام می پذیرد:

الف . شیوع از راه پوست ، که از راه گزش پشه ، شپش یا ککهای مبتلا، انجام می پذیرد. بـه کـارگـیـری ایـن حـشـرات هـمـچـون نـاقـل

شـیـوع امـری رایـج اسـت . امـکـان انتشار این عـوامـل در مـیـان صـفـوف دشـمـن از راه رهـاسـازی بـرخـی حـیـوانـات ، مـثـل مـوشـهای

صحرایی حامل کک ، به سوی خطوط دشمن امکان پذیر است . می توان موش صـحـرایـی را در ظـرفـهـای ویـژه ای کـه از راه هـوا حـمـل

مـی گـردد و بـا بـرخـورد بـه زمـیـن بـه خـودی خـود بـاز مـی شـود حـمـل کرد. اما این روش نیازمند شمار فراوانی موش صحرایی است که

خو گرفتن آنها با مـحـیط جدید زمان زیادی می برد و دشمن نیز می تواند آنها را نابود سازد. اما رها سازی پشه در میان صفوف دشمن با

دشواریهای به مراتب بیشتری همراه است .

 

ب . شـیـوع از راه خـوردنـیـهـا و نـوشیدنیهای آلوده : طرفین متخاصم پیوسته از راه آلوده سـازی آبـهـای آشـامـیـدنـی بـه ویـروس یـا سـمّ،

بـرای از مـیـان بـردن طـرف مـقـابـل استفاده رودخانه ها و آب انبارها به عوامل بیولوژیکی استفاده می شود. نیز متصور است که دشمن

به ریختن بمبهای آلوده به عوامل بیولوژیکی در منابع آب دشمن اقدام کند. اما اینکه اهداف دشمن از راه آلوده سازی آبهای آشامیدنی بر

آورده شود جای تردید است ، چـرا کـه تـصـفـیـه و ضـد عـفـونـی کـردن آب بـا روشـهـایـی کـه امـروزه معمول است هر نوع ویروس کشنده

ای را از میان می برد.

 

ج . شـیـوع از راه هـوا ـ بـدون شک مؤ ثرترین راه نشر ویروسها انتشار آنها از طریق هوا اسـت . مـشـهـور اسـت کـه بـسـیـاری از

ویـروسـهـای مـعـمـولی مـثـل آنـفـلوانـزا و بـیـمـاریهای ناشی از سرما از این راه انتشار می یابد. برای آنکه شما هـرچـه بیشتری از

نیروهای دشمن از راه هوای آلوده ، به ویروس مبتلا شوند، لازم است که آن ویروس در قالب اسپره های حامل ویروس به وسیله

مولّدهای ویژه انتشار یابد. برای انـتـشـار ویـروس بـه این شیوه لازم است که اندازه این اسپره ها تا جای ممکن کوچک باشد. پـرتـاب آنها

نیز از راه هواپیما، کشتی ، زیر دریایی ، بمب ، توپ و موشک امکان پذیر است .

 

انتشار عوامل بیولوژیکی از راه هوا دشواریهایی دارد که کار برد آنها را محدود می سازد. چـرا کـه پـرتـو خـورشـیـد ویـروس را در زمـانـی

کـوتـاه می کشد و حتی در شرایط ایده آل بیشتر آنها امکان زنده ماندن بیش از ۲۴ ساعت را ندارند. از این رو لازمه انتشار ویروس در هـر

مـنطقه ای آن است که در کوتاه ترین وقت ممکن تحت پوشش قرار گیرد. از آنجا که دوران رشـد ویـروسـهـا پـیـش از بـروز عـوارض و

شـنـاسایی آنها سه تا چهار روز به طول می انجامد، دشمن تلاش می کند به طور پنهانی مناطق بسیار گسترده ای را که قصد حمله به

آنجا را دارد، چند روز پیش از حمله همه جانبه ، به طور همزمان مورد اصابت قرار دهد، به طوری که نیروهای طرف مقابل بر اثر ابتلای به

بیماری توان جنگی خود را از دست داده باشند.

 

این خبر پیشنهادی را هم ببینید!  دستگیری اعضای سایت «تلفیق هنر»

از آنـچـه تـاکـنـون گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که ابزار و وسایلی که برای پـرتـاب و رسـانـدن عـوامل بیولوژیکی به هدف مورد

استفاده قرار می گیرند همانهایی هـسـتـنـد کـه در سـلاحـهایی مثل سلاحهای شیمیایی به کار گرفته می شوند. از جمله این وسایل

اینهاست :

الف . کیسه های ویژهای که از هوا به وسیله هواپیما پرتاب می شود.

ب . وسـایـل و ابـزار پـاشـانـدن و مـولدهـای مـه کـه بـه وسـیـله هـواپـیـمـا حمل می گردد.

ج . بـه کـارگـیـری مـنـابـع خـاص جـنـگ بـیـولوژیـکـی مثل توپ و خمپاره .

د. موشکها

ه‍ . اعمال خرابکارانه مزدوران ستون پنجم .

 

ضد عفونی بیولوژیکی

هدف از ضد عفونی بیولوژیکی ، تاءمین سلامت اشخاص ، و اراضی پس از قرار گرفتن در مـعرض تهاجم بیولوژیکی است ؛ و این مهم از

راه نابودی موجودات میکروسکپی و یا از میان بردن تاءثیرات سموم آنها به انجام می رسد. اما در جایی که این کار غیر عملی است ، ضـد

عـفـونی با هدف جلوگیری از رسیدن این موجودات به اشخاص صورت می گیرد. در این هنگام مواد ضد عفونی کننده به کار گرفته می

شود؛ که باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:

الف . تـاءثـیـر گـذاری بـر شـمـار هـر چـه بـیـشـتـری از عوامل بیولوژیکی که احتمال به کارگیری آنها وجود دارد.

ب . سرعت تاءثیر گذاری .

ج . تهیه آنها در زمان جنگ و با قیمتهای معقول .

د. ضد عفونی کردن نباید موجب تلف شدن تجهیزات و مواد ضد عفونی شونده گردد.

ه‍ . تاءثیرات جانبی آنها کم خطر باشد؛ و در حالت باقیماندن رسوبات سمی این ضد عفونی کننده ها باید ابزار از میان بردن و میزان پایداری

سم آنها را شناخت .

ضـد عـفـونـی کـنـنـده هـای شـیـمـیـایـی بـسـیـار فـراوان اسـت ، مـثـل پـودر قـصـر یـا تـرکـیـبـات حـاوی کـلر، مـحـلول دانـک ، محلول

فنول ، محلول کریزول (غلظت ۵ )، الکـل ، پـتـاپـروپـیـولاکـتـون کـه برای ضد عفونی کردن ساختمانها به کار می رود. فراوان ترین و در

دسترس ترین وسیله برای ضد عفونی کردن ، در شرایط معمولی آب جوش و صابون یا صابون میکرب کش ‍ است .

ایـن ضـد عـفـونـی کـننده ها برای پوشاکها، تجهیزات ، بناها و زمین به کار می رود و در شـرایـطی که استفاده از مواد ضد عفونی

شیمیایی دشوار باشد شایسته است که از ضد عـفـونـی کـنـنـده های فیزیکی استفاده شود، مثل قرار گرفتن در معرض پرتو خورشید یا

سـوزانـدن . اقـدامـات مـربـوط بـه ضـد عـفـونـی کـردن هـوا، آب ، غـذا و اشـخـاص در مقابل عوامل گذشته به روشنی متفاوت است .

۱٫ هـوا: هـوای مـوجـود در امـاکـن سبز را نمی توان ضد عفونی کرد، زیرا که نابود کردن مـیـکـروبـهـا و

اسـتـمـرار استنشاق هوا بی فایده است . در چنین شرایطی بهتر آن است که پـنـاهـگـاههای عمومی

مجهز به تهویه و تصفیه هوای پیشگیرانه استفاده کرد که تضمین کننده دسترسی به هوای خالی از عوامل

بیولوژیکی باشد، هر چند که مقابله صد در صد با ویروسها را تاءمین نکند.

۲٫ آب : لازم اسـت مـنـابـع آب آشـامـیـدنـی بـه طـور کـامـل ضـد عـفـونی و میکروب کشی گردد. چنانچه در

میدان نبرد امکان جایگزینی آب آلوده نـبـاشـد و بـه نـاچار باید مورد استفاده قرار گیرد، می توان آن را برای

مدت ۱۵ دقیقه جـوشـانـد و یـا از قـرصـهای ضد عفونی کننده استفاده کرد. گاهی از کلر نیز استفاده می

شود، مشروط به اینکه نسبت آن به آب از یک به میلیون بیشتر نباشد.

۳٫ غـذا: بـرای از میان بردن موجودات میکروسکپی کافی است که غذا در درجه حرارت بالا طـبخ گردد. اما

غذاهایی که در کیسه های ورقی شفاف نگهداری می شود یا میوه های دارای پـوسـت کـلفت ، کافی

است که یک بار در مواد ضد عفونی کننده فرو برده شود و یا این مواد بر روی آنها ریخته شود و سپس به

منظور از میان بردن آثار مواد ضد عفونی کننده بـا آب شـسته شود. در هر حال ، لازم است که دستگاههای

خدمات بهداشتی مطمئن شوند که مواد خوراکی و آب قبل از استفاده از هر گونه آلودگی تهی است .

۴٫ اشخاص : در صورت اجازه دادن وقت ، لازم است که بلافاصله لباسهای آلوده چنانچه ایـن کـار دشـوار

بـاشـد لازم اسـت اجزای پوست شسته و زخمها، پس از ضد عفونی شدن ، پـمـاد مـالیـده شـود.

هـمـچـنـیـن لازم اسـت کـه افـراد در طول مدت رزم ، با استفاده از محلول مونو کُلرامین خود را ضدعفونی کنند.

بـه طـور مـعـمـول کار ضد عفونی بر عهده گروههای ویژه بهداشتی مجهز به تجهیزات ویـژه مـثـل دسـتـگـاهـهـای سـیـار مـجـهـز بـه

دیـگهای بخار و تلمبه و لوله های لاستیکی و امثال آن است .

 

منبع: https://hawzah.net

۲۰ مرداد ۱۳۹۹ / توسط / در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.